Clean Tech Made in Denmark

Læs Clean Tech Made in Denmark.Tilbage

Magasiner

Se nyeste og tidligere numre af vores magasin "Dansk miljøteknologi"

Februar 2017

Tilbage

Oktober 2016

Tilbage

Februar 2016

Tilbage

Oktober 2015

Tilbage

Februar 2015

Tilbage

Oktober 2014

Tilbage

Februar 2014

Tilbage

Oktober 2013

Tilbage

Maj 2013

Tilbage

November 2012

Tilbage

Marts 2012

Tilbage

Oktober 2011

Tilbage

Marts 2011

Tilbage

Oktober 2010

Tilbage

Februar 2010

Tilbage

Oktober 2009

Tilbage

MTBF logo
Dansk Miljøteknologi
Rosenørns Allé 9
1970 Frederiksberg C
tlf.: 35 300 790

Direktør
Jørn Jespersen
Tlf. 21 49 13 83

1. december 2014

Høring af MUDP lovforslag
Det nye lovforslag om MUDP har været i høring.

Læs høringssvaret fra Dansk Miljøteknologi her.

13. november 2014

Stort gennembrud for miljøteknologien på finanslov - MUDP får sin egen lov
Der kom et stort gennembrud for miljøteknologien i den grønne aftale, som blev indgået onsdag aften af SF, EL og regeringen i forbindelse med finansloven for 2015.

MUDP fik en øget bevilling på 80 mio. kr. over 4 år oven i den forhøjelse, som i forvejen er kommet via en andel af forskningsreserven på 48 mio. kr. i 2015.

(MUDP = Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrations Program, som medfinansierer teknologiudvikling inden for vand, luft, cirkulær økonomi mm.).

Dermed kommer puljen til grøn teknologi i 2015 op på 119,9 mio. kr. Heraf udgør selve MUDP 83,7 mio. kr. men også en del af resten kan bruges på løsninger inden for vand og luft mm.

Det er dermed den næsthøjeste bevilling til miljøteknologien nogensinde, kun overgået af det foreløbige rekordår 2013 (142 mio.), men altså væsentligt højere end 2014-niveauet (76,3 mio.).

Men endnu vigtigere end beløbsstørrelsen er, at der nu kommer et lovgrundlag for MUDP i medfør af aftalen. Det betyder, at MUDP får en langt mere sikker og stabil eksistens, og det betyder, at der vil blive nedsat en professionel bestyrelse, som kan stå for en langsigtet strategi og for at afgøre de konkrete bevillinger.

Hermed bliver de miljøteknologiske virksomheder i langt højere grad i stand til at præge programmet med deres markedskendskab og med den teknologiudvikling, som de ønsker. F.eks. bliver det formentligt muligt at lave flere store ”fyrtårns-projekter”, som virkelig rykker.

Den 4-årige bevilling indikerer ligeledes, at der nu skal tænkes langsigtet og arbejdes strategisk. En langsigtet strategi giver mulighed for, at virksomhederne kan forberede deres ansøgninger meget bedre og skabe mere dristige projekter i samarbejde med relevante samarbejdspartnere.

Hermed bliver MUDP ligestillet med de andre teknologiprogrammer, EUDP i Klima- og Energiministeriet og GUDP i Fødevareministeriet. Så der er også tale om prestigemæssigt løft til hele miljøområdet og miljøteknologien og en anerkendelse af de potentialer for ny grøn beskæftigelse og eksport, som den miljøteknologiske sektor rummer.

Dansk Miljøteknologi har satset meget på at skabe dette politiske resultat, og vi er glade for, at det er lykkedes i så stort omfang. Nu handler det om at sikre faste høje bevillinger i et 4-årigt perspektiv, få loven gennem folketinget, nedsat en bestyrelse, udarbejdet en 4-årig strategi - og om at få gang i arbejdet med at udarbejde rigtig gode og visionære ansøgninger til 2015.

12. september 2014

Dansk Miljøteknologi i clinch med sundhedsmyndighederne på konference om drikkevand
”Vi bør undgå endnu flere forureninger af drikkevandsforsyninger i fremtiden”. Sådan lød meldingen fra direktør i Dansk Miljøteknologi Jørn Jespersen, som en respons på Sundhedsstyrelsens indlæg om vandkvalitet og sundhed på konferencen om fremtidens drikkevand.

I dag forekommer der mikrobielle forureninger i 3-4 % af alle vandforsyninger og det er ifølge embedslæge Henrik Hansen (Sundhedsstyrelsen) et acceptabelt niveau. Dansk Miljøteknologi er af den opfattelse at antallet af forureningstilfælde kan bringes endnu længere ned. Det kan blandt andet ske hvis vi er mere åbne over for behandling af vandet.

Grundlæggende er Dansk Miljøteknologi enig i, at der skal værnes om vores drikkevand, som i dag kun undergår en simpel behandling inden det leveres til forbrugerne. Men i de tilfælde hvor det giver samfundsøkonomisk mening eller når der er brug for ekstra sikkerhed, bør det være mindre besværligt at opnå tilladelse til behandling end tilfældet er det i dag.

På konferencen deltog mere end 150 personer fra vandselskaber, kommuner, statslige myndighede universiteter, rådgivere og teknologileverandører og der var dagen igennem mange spændende indlæg og debatter om bureaukratisk regulering, metoder til fjernelse af kalk fra vandet, UV-belysning som sikkerhedsbarriere og forskellige nye projekter og visioner for fremtidens drikkevandsforsyning.

Konferencen om fremtidens drikkevand blev arrangeret af DANVA, FVD og Dansk Miljøteknologi i samarbejde med Naturstyrelsen. Oplæggene kan findes under fanen branchenyt/præsentationer.


8. september 2014

DALUTEK: nyt netværk for luftrensningsvirksomheder stiftet
Der var rigtig god opbakning til etableringen af det nye netværk for luftrensningsvirksomheder DALUTEK (DAnsk LUftrensnings TEKnologi), da der blev afholdt stifentende generalforsamling den 26. august på Teknologisk Institut i Odense.

På mødet blev der valgt en bestyrelse bestående af Kjeld Bagger (AVS Danmark), Telse Runge (Teldust), Peter Rebsdorf (Simas), Lars Gamborg (FLSmidth) og André Radley Grundahl (Nordic Air Filtration). Som suppleant blev valgt Allan Møller (Zehnder). Endvidere blev vedtægterne debatteret og vedtaget. Vedtægterne kan læses her.

Referatet fra generalforsamlingen kan ses på medlemssiden ved at logge ind.

5. september 2014

Tilbud om verifikation af miljøteknologi
DANETV (Danish Environmental Technology Verification) tilbyder uafhængige test af teknologier og produkter til reduktion og overvågning af miljø- og klimapåvirkning

Det har flere miljøteknologivirksomheder allerede benyttet sig af bl.a. medlemsvirksomheden Mosbaek A/S. Virksomheden udvikler vandbremser, der i kraft af et unikt design, regulerer vandføringen af regn- og spildevand til afløbssystemet. Vandbremsen er dermed et effektivt virkemiddel til klimatilpasning mod skybrud og øgede regnmængder. Og det får virksomheden snart dokumentation for, når verifikationen er overstået inden for et par måneder.

Hos DANETV er det muligt at få udført verifikation af miljøteknologier inden for følgende områder
 • Affald materialer og ressourcer
 • Miljøteknologi til vandbehandling og -monitering
 • energieffektivisering og -produktion
 • Miljøteknologi til luftrensning og - monitering
 • Miljøteknologi til landbrug
 • Renere produktion og processer
 • Miljøteknologi til jord- og grundvandsbehandling og -monitering


Se mere om test og verifikation på DANETV's hjemmeside.

5. september 2014

Miljøministeriet gør status over miljøtilstanden og natur- og miljøpolitiske indsatser
Miljøministeriet har haft to rapporter i offentlig høring frem til 5. september.Henholdsvis en Miljøtilstandsrapport der opsummere miljøtilstanden for udvalgte miljøområder og en Natur- og Miljøpolitiske redegørelse over igangsatte initiativer siden 2009.

Dansk Miljøteknologi har indsendt høringssvar til de to rapporter. Høringssvarene kan læses her.

2. september 2014

Dansk Miljøteknologi skriver om miljøfarlige forurenende stoffer i Jyllands-Posten
Udledningen af miljøfarlige forurenende stoffer (MFS) fra renseanlæg, industrier, jordforurening og via diffus påvirkninger fra bl.a. vejarealer og tagflader påvirker vores vandmiljø. Men selv om tilstedeværelsen af de miljøfarlige forurenende stoffer er afgørende for vandrammedirektivets målopfyldelse, om god økologisk og kemisk tilstand, så er indsatsen i de statslige vandplaner meget begrænset.

Læs debatindlægget her

27. juni 2014

Regeringen klar med 3 nye grønne vækstinitiativer
Regenringen, SF og Enhedslisten er blevet enige om 3 nye initiativer der skal skabe vækst, arbejdspladser og grøn omstilling.

En grøn investeringsfond med en udlånskapacitet på op til 5 mia. kr. til investeringer i grøn omstilling. En grøn innovationspulje der skal hjælpe små- og mellemstore virksomheders med finansiering af teknologiudvikling. Og et nyt innovationsforum der skal levere faglige input om nye grønne løsninger til regeringen ift. fremme af den grønne omstilling i erhvervslivet. Læs om aftalen her.

24. juni 2014

Tak for et spændende sommermøde i Dansk Miljøteknologi
Torsdag den 19. juni holdt Dansk Miljøteknologi årsmøde og generalforsamling. Og tilslutningen var igen i år stor med mere end 100 deltagere.

På mødet havde vi besøg af miljøminister Kirsten Brosbøl, der blev præsenteret for en række nye danske miljøteknologier og fik flere nye forslag med hjem til bl.a. innovationsfremmedende regulering af miljøteknologi.

Oplæggene til miljøministeren kan ses herunder:

Endvidere var der til de indlagte debatsessioner inviteret centrale embedsfolk til debat om bla. teknologier til drikkevand, næste generation af vandplaner, test og verifikation af landbrugsteknologi, etablering af NECA-zoner og ballastvandkonventionen,revison af vandsektorloven og om ren luft zoner.

Til slut bidrog de politiske ordførerne Jakob Engel-Schmidt fra Venstre og Torben Hansen fra Socialdemokratiet til en god debat om innovation og jobskabelse i den miljøteknologiske branche.

På årets generalforsamling blev bestyrelsens beretning og forslag til handlingsplan præsenteret. Begge kan (gen)ses ved at logge ind på medlemssiden. Michael Wick fra Adept Water Tehnologies blev valgt ind som nyt medlem i bestyrelsen, da Peter Holme Jensen fra Aquaporin udtræder af bestyrelsen. En stor tak til Peter for sit engagement i bestyrelsen de seneste 2 år. Der var samtidig genvalg til formand Claus Witt fra Grundfos DK og næstformand Joakim Reimer Thøgersen fra Haldor Topsøe.

En stor tak skal samtidig lyde til FORCE Technology for et velsmurt arrangement.

God sommer.

23. juni 2014

Tilbage

Nyt luftnetværk i Dansk Miljøteknologi
Luftforurening er en stigende miljøudfordring både globalt, i EU såvel som i Danmark. Men i Danmark har en række virksomheder stor ekspertise i udvikling og produktion af luftrensningsudstyr og -teknologier. Flere af disse virksomheder ønsker at styrke branchesamarbejdet med henblik på at reducere luftforureningen, skabe vækst, eksport og nye arbejdspladser.

Derfor er der nu taget initiativ til opstarten af et nyt luftrensningsnetværk DALUTEK (DAnsk LUftrensningsTEKnik) under Dansk Miljøteknologi. For interesserede virksomheder indkaldes til stiftende møde den 26. august 2014 hos Teknologisk Institut i Odense.

Læs mere om netværket ved at klikke på brochuren.

28. april 2014

Renseløsninger er vigtige for miljøet
Læs Dansk Miljøteknologis debatindlæg om spildevandsindsatsen i det åbne land, som blev bragt i Information. her

8. april 2014

Gør det lettere at tjene penge på vand
Læs Dansk Miljøteknologis kommentar om revisionen af vandsektorloven, som blev bragt i Børsen. her

4. april 2014

NY GLOBAL AFTALE OM AT MINDSKE LUFTFORURENINGEN FRA SKIBE MÅ FØLGES OP I ØSTERSØEN
Læs pressemeddelse fra Dansk Miljøteknologi her

3. april 2014

Krav om radonsikring i nybyggeri skaber falsk tryghed
Alt nybyggeri skal i dag opføres "radontæt" og dermed sikres, så koncentrationen i indeluften ikke overstiger 100 Bq/m3. Men der stilles ingen krav fra myndighederne om dokumentation. Og bygherre skal derfor ikke eftervise, at en ny bygning rent faktisk er "radontæt" og dermed heller ikke sundhedsskadelig, at bo og opholde sig i. Det har Dansk Miljøteknologi skrevet en kronik om til fagbladet Ingeniøren.

Læs kronikkenher

28. marts 2014

Håndtering af regnvand uden for kloaknettet. Hvor, hvornår, hvorfor og hvordan?
Skab grundlag for valg af de rigtige løsninger, kombiner løsninger efter behov, synliggør fordele og ulemper og tænk jer om. Det var blot nogen af budskaberne, da Dansk Miljøteknologi og DANVA torsdag den 27. marts holdt konference om anvendelse af LAR-løsninger (Lokal Anvendelse af Regnvand).

På konferencen blev anvendelsen af LAR-løsninger belyst og debatteret i relation til klimatilpasning mod oversvømmelser. Konferencens præsentationer afspejlede de mange forskellige tilgange, anvendelsesmuligheder og udfordringer der er ved anvendelse af regnvand som klimatilpasningsværktøj.

Se konferencens præsentationer på fanen branchenyt/præsentationer

26. marts 2014

Ny WHO-rapport konkluderer: Farerne ved luftforurening er en alvorlig trussel mod miljø og folkesundheden
Reduktioner i luftforurening kan redde millioner af liv på verdensplan. Det er en af konklusionerne fra WHO's (Verdenssundhedsorganisationens) seneste rapport, der indeholder nye estimater på de miljø- og sundhedsmæssige omkostninger ved luftforurening.

Der er altså alt mulig god grund til at skrue op for de politiske indsatser over for luftforurening. Både på grund af de store miljø- og sundhedsgevinter der kan hentes, men også fordi "renluft-teknologier" til både den landbaserede og skibsttransporten, energiproduktion, affaldshåndteringen og den øvrige industri udgør vigtige grønne forretningsområder.
Læs rapporten her.

21. marts 2014

Vandsektorlov bremser for nye miljøløsninger, innovation og teknologiudvikling, viser evaluering
Den længe ventede evaluering af vandsektorloven rummer mange spændende konklusioner og åbner mulighed for en gennemgribende ændring af loven. Helt overordnet viser evalueringen, at vandsektorloven bremser for innovation og efterspørgsel efter nye løsninger på miljø-, sundheds- og serviceområdet.

”Det er helt katastrofalt, når politikerne samtidig ønsker grøn omstilling, nye arbejdspladser og øget eksport af vandteknologier og nye løsninger på verdens stigende vandudfordringer”, siger Jørn Jespersen, direktør i brancheforeningen Dansk Miljøteknologi.

For det første fastslår evalueringen, at ”det tyder på, at den gældende økonomiske regulering begrænser incitamenterne for vandselskaberne til at efterspørge nye uprøvede miljøteknologier og -løsninger, da forsyningerne giver udtryk for, at de vælger de sikre løsninger”.

Endvidere hedder det i evalueringen, at ”den nuværende prisloftregulering lægger et pres på vandselskabernes økonomiske råderum og reducerer vandselskabernes økonomiske kapacitet til at efterspørge ny teknologi. Prisloftreguleringen giver desuden ikke incitament til at levere resultater i forhold til miljø-, klima- og servicemål udover de reguleringsmæssige krav. Dette medvirker til at begrænse vandselskabernes efterspørgsel efter ny teknologi, der kunne fremme deres performance i relation til disse områder”.

”Når man vælger det kendte og sikre og ikke har råderum til at efterspørge ny teknologi, så er det med sikkerhed helt godnat til innovation og grøn omstilling”, siger Jørn Jespersen.

Det vurderes også i evalueringen, at ”vandsektorloven og den tilhørende regulering indeholder en række barrierer for erhvervsudvikling og vækst i teknologiudvikling. Lovgivningen opstiller således flere begrænsninger for vandselskabernes engagement i vandsektorens udvikling, herunder barrierer for vandselskabernes muligheder for at engagere sig direkte i teknologiudvikling og partnerskaber, begrænsninger i selskabernes incitament til at udlicitere opgaver og begrænsninger i selskabernes muligheder for at efterspørge ny teknologi.”

Endelig vurderes det, at ”Vandsektorens Teknologiudviklingsfond (VTU) har levet op til hensigten med fonden, idet VTU har udfyldt en væsentlig rolle som finansieringskilde til udviklingsprojekter og har bidraget til at facilitere netværk indenfor vandteknologisektoren og mellem vandselskaber, leverandører, rådgivere og forskningsinstitutioner. På baggrund af tidligere analyser udarbejdet af Deloitte vurderes det dog, at VTU’s årlige budget på 20 mio. kr. til udviklingsprojekter ikke til fulde dækker behovet for ekstern finansiering i vandteknologisektoren, hvis der ønskes et særligt fokus på markedsmodnings- og eksportfasen af udviklingsprocessen”.

”Politikerne har nu en pligt til at handle på baggrund af denne klare evaluering”, siger Jørn Jespersen.

Dansk Miljøteknologi opfordrer til, at vandsektorloven revideres, så
 • Der skabes incitamenter for vandselskaberne til at afprøve ny uprøvede miljøteknologier og -løsninger
 • Der indføres en mere smidig regulering, som skaber økonomisk råderum for at efterspørge ny teknologi
 • Der skabes muligheder for at vandselskaberne kan engagere sig direkte i teknologiudvikling og partnerskaber, incitamenter til at udlicitere opgaver og langt bedre muligheder for at efterspørge ny teknologi
 • VTU-Fonden tilføres flere midler, så den igen kan understøtte samarbejde i branchen om teknologiudvikling

Læs evalueringsrapporten her.

17. marts 2014

Dansk Miljøteknologi foreslår: - Indfør teknologiledelse i vandforsyningen
Produktionen af rent drikkevand er en vigtig opgave for vandselskaberne. Derfor kan der være meget fornuft i, at vandselskaberne strukturerer deres tilgang til anvendelse af ny teknologi. Dette indebære, at vandselskaberne løbende planlægger og optimerer driften af de danske vandforsyningsanlæg, så de hele tiden er på forkant med med mulige teknologiudviklingsbehov og samtidig kan levere et konkurrencedygtigt produkt.

Derfor har Dansk Miljøteknologi udarbejdet et forslag til indførelse af teknologiledelse i den almene vandforsyning. Forslaget er indsendt sammen med foreningens høringssvar om vejledning i kvalitetssikring i den almene vandforsyning. Læs notat om teknologiledelse her og foreningens høringssvar her.

Naturstyrelsens nye vejledning om kvalitetsledelse i den almene vandforsyning samt en hjemmesidebaseret vejledning om energi- og miljøledelse i vandforsyningen kan læses her:
- vejledning
- hjemmeside
Tidligere Nyheder